ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים
ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים
ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים
בחזרה לקטגוריה עוגות יום הולדת
ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים
 
ענתוש - מגשימה חלומות מתוקים - יתייה ,תוגוע יתישעש ינפל .ש'ותנע ,יתוא הנכמ ילעבש יפכ וא תנע ימש .םולש .ביבא-לתו הפיחב םיפינס םע םייניש תודבעמ תשרב הפתוש ,םייניש תיאנכט המ הזש תועדומל הכפהש דע ייחב ךלוהו לדג חתנ תספות הלחה הייפאו לושיבל יתבהא .תואטידנוקב יתיחמתהו לושיב ידומילל תונפל יתטלחה .ימצע םע תושעל הצור ינאש לע שגד ךות גנירטייק יתוריש תתל יתלחתה ,םיינישה תואנכט תא יתבזעש רחאל קלח םה םייאפו סומ תוגוע םג .דועו םינוסיכ ,םישיק ,תודיטשפכ םייופא םילכאמ ."תנע לש חבטמה" רתאב ךכ לע דוע .ילש טירפתהמ דרפנ יתלב עקר יל שיו רחאמ .רכוס קצבב תולסופמה תוגועה םוחתל יתעדוותה ,יידלי תדלוה םע .יעבט ךלהמ היה תוגועה םע בולישה (?םירכוז ,םייניש תיאנכט) ףוליגו לוסיפב .לפת םעט תולעב ךא תופי תוגועכ ער םש אצי תולסופמה תוגועל תופי קר אל ויהי יידי תחת האיצומ ינאש תוגועהש הדיפקמ ינא תכמסומ תירוטידנוקכ .תומיעט םג םא יכ ,ענ-טרסב הדובע ילצא ןיא .ףטלמו ישיא ,ינטרפ לופיטל הכוז ,תבצעמ ינאש הגוע לכ .דבל ירמגל תלפטמ ינא הגוע לכבו לעפמ יל ןיא ןודעומל ףרטצהל ,רתאב תועיפומה ילש תוגועה ןווגממ םשרתהל םכתא הנימזמ ינא .תכרוע ינאש תואנדסב םיינש וא דוס דומלל םג ילואו רווידה תמישרל וא ילש םירבחה .תוחמשב תוארתהלו רויסב ונהיתש הווקמ
   
 
טלפון:
 
כתובת:
 
 
   
 
 
כל הזכויות שמורות © klooles.co.il 2010 - עוגלריה - תערוכת עוגות מעוצבות